493-860-2711
Cart
Checkout Secure
✔︎ Voor 15:00 uur besteld, vandaag verstuurd!

Klantenservice

0182 - 240005 info@mijnskelter.nl

Ma-Za 09:00-18:00

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mijnskelter.nl; gevestigd te Lopik. Mijnskelter.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam met het inschrijfnummer: 76815587. BTW NL003116872B43.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mijnskelter.nl behoudt het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal Mijnskelter.nl de klant een e-mail verzenden, waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Mijnskelter.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Mijnskelter.nl te melden. Mijnskelter.nl zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. 

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Mijnskelter.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Mijnskelter.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Mijnskelter.nl te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Mijnskelter.nl terug te sturen naar het vastgesteld adres van Mijnskelter.nl. De klant dient in dit geval zelf de kosten en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Mijnskelter.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Mijnskelter.nl deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Mijnskelter.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Mijnskelter.nl heeft gemaakt voor het artikel zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Mijnskelter.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Mijnskelter.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mijnskelter.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mijnskelter.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mijnskelter.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10. Bezorging wordt verzorgd door DHL, tenzij anders aangegeven en is te volgen via het Track en Trace systeem van DHL. Doorgaans bezorgt men de dag na verzenden (ook op zaterdag).Wij sturen u in de loop van dag van verzending automatisch per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra DHL de bezorging meldt als ‘afgeleverd’, wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk. 

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mijnskelter.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mijnskelter.nl. Mijnskelter.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

4.2 Mijnskelter.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Mijnskelter.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Mijnskelter.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Mijnskelter.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Mijnskelter.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Mijnskelter.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties
5.1 Mijnskelter.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Mijnskelter.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mijnskelter.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Factuur

7.1 Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website: www.mijnskelter.nl.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen Mijnskelter.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Mijnskelter.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Mijnskelter.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto, tekening etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Mijnskelter.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1. Mijnskelter.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mijnskelter.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3. Mijnskelter.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mijnskelter.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Communicatie
11.1 Mijnskelter.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mijnskelter.nl danwel tussen Mijnskelter.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mijnskelter.nl.

12. Klachten
12.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Mijnskelter.nl serieus in behandeling worden genomen

12.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Mijnskelter.nl (via brief of e-mail).

12.3. Mijnskelter.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Mijnskelter.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Mijnskelter.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2. Mijnskelter.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Mijnskelter.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

14. Diversen

14.1 Indien de klant aan Mijnskelter.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Mijnskelter.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Mijnskelter.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Mijnskelter.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mijnskelter.nl is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mijnskelter.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Mijnskelter.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

    16. Disclaimer
    Ondanks dat onze website met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten, anders dan door grove nalatigheid. Neemt u bij twijfel contact met ons op via: info@mijnskelter.nl.

    Dit is wat voorgaande klanten van onze service vinden:

    Toegevoegd aan winkelwagen!
    ✔︎ Voor 15:00 uur besteld, vandaag verstuurd! ✔︎ 30 Dagen Bedenktermijn ✔︎ 2 Jaar Garantie ✔︎ Deskundig Advies Altijd gratis verzending You Have Qualified for Free Shipping Gratis Verzending Free Shipping For Over $x to ✔︎ Voor 15:00 uur besteld, vandaag verstuurd! You Have Achieved Free Shipping